Connect with us

Politik

Malmöpolitiker eniga om att staden ska finnas med i Öresundsregionens varumärke

Publicerad

den

Skillnaderna mellan blocken är tydlig i valdebatten som börjat ge avtryck i Malmös lokalpolitik. De två huvudmotståndare är både relativt nya på sina poster och deras syn på Malmö skiljer sig åt markant. En sak är de dock överens om; samarbetet med Köpenhamn är viktigt och Malmö ska vara med i ett gemensamt Öresundsvarumärke.

Valet närmar sig. Socialdemokraterna i Malmö har haft makten sedan 1994 och kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh ska efter bara ett års tid i den rollen kämpa för att sitta kvar medan Moderaternas nya huvudkandidat Stefan Lindhe vill ta över makten.

Samarbete med Köpenhamn – vill skapa grönt showroom
Samarbete med Köpenhamn tycker de båda politikerna är viktigt. Ett gemensamt kapitel om tillväxt finns i de både städernas översiktsplaner och samarbetet ska expandera till andra områden.
– Miljöfrågorna har hittills legat i framkant och det har vi en samsyn kring. Det ska vi fortsätta med. Några av de delar vi planerar för framöver handlar om hur vi ska gå vidare och göra Malmö och Köpenhamn till ett showroom för grön teknik, berättar Katrin Stjernfeldt Jammeh och läggar till att samarbetet kring Öresundsmetron ska fortsätta liksom samarbetet kring skola och arbetsmarknad.
Moderaterna anser också att Öresundssamarbetet är viktigt och de backar även upp kring idéen om en Öresundsmetro – en tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn. Samtidigt menar Stefan Lindhe att samarbetet är för personberoende och det i stället ska byggas upp strukturer kring samarbetet.

Malmö måste vara med i Öresundsregionens nya varumärke
När det gäller den dansk-svenska diskussionen om Öresundsregionens nya varumärke och förslaget att slopa Malmö i det gemensamma Copenhagen Malmö Region är de två politikerna överens. Malmö ska vara med.
– Är det någonting som utmärker vår region gentemot andra storstadsregioner så är det att vi är gränsregionala. Danmark och Sverige, Malmö och Köpenhamn, Själland och Skåne. Det är en unik region vi har. Den är känd internationellt som en gränsregion och det är klart att Köpenhamn som huvudstad är en stark part och ett internationellt gångbart namn. Men jag tror att man gör en felbedömning i Köpenhamn om det är det mest internationellt gångbara, säger Stefan Lindhe.
– Jag ser namnfrågan som en mindre del än hur vi kraftsamlar. Men jag ser att problem i att gå helt under Copenhagen, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.
Varumärket är en liten del av den pågående diskussionen. Det handlar också om hur näringslivs- och turistorganisationerna ska slås ihop eller samarbete mera samt om den politiska samarbetsorganisationen Öresundskomiteens framtidiga roll. Enligt Katrin Stjernfeldt Jammeh finns det ingen deadline för diskussionerna med den andra sidan Öresund.

Trafik – bilar eller kollektivtrafik och cyklar
Precis som i kommunvalet i Köpenhamn förra hösten finns det i Malmö olika syn på hur mycket det ska satsas på kollektivtrafik och cyklar. Moderaterna anser att det ska planeras mer för bilarna medan Socialdemokraterna tycker att cyklar, gående och kollektivtrafik ska prioriteras först och främst.
– Biltrafiken tar ju för sig av sig själv. Så det krävs politiska beslut för att kunna styra om. Att göra det enkelt att åka kollektivt samt enkelt och säkert att cykla. Vi vill påverka beteendemönstret och för att göra det krävs aktiva beslut, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.
Det har bland annat varit en strid i samband med antagandet av översiktplanen och Moderaterna lyfter det som ett viktigt valämne. De har lanserad hemsidan kom-fram-i-malmö och sätter trafikfrågorna högt på agendan.
– Vi är inte ett bilparti. Vi säger inte att bilarna alltid ska komma främst, men man måste ha inställningen att försöka få det mer framkomligt för alla trafikslag. Ibland måste bilen ge vika, men det är absurd att ha stora infartsvägar till staden med 40 km i timmen, säger Stefan Lindhe, nyvald huvudkandidat för Moderaterna.
I juni invigas en ny superbusslinje med gasdrivna 25 meter långa bussar i tät trafik mellan Rosengård och Centralen. Planen är att bygga ut kollektivtrafiken i Malmö med spårvagn, men i den nationella infrastrukturplanen fanns inga pengar öronmärkte till en sådan satsning.

Bostadsbyggande – villor eller billiga lägenheter
Bostadsbyggandet är på en låg nivå i Malmö och bostadsbristen har lett till att den strukturella hemlösheten ökat senaste åren. Enligt kommunens statistik var 973 personer utan bostad 2013 och för mer än hälften var enda anledningen bostadsbrist. Senaste rapport från Boverket konstaterar att bostadsbyggandet i Malmö de senaste sex åren har varit på en betydlig lågare nivå än i Göteborg och Stockholm.
Socialdemokraterna vill bygga fler billiga bostäder.
– Vi tittar nu på hur vi kan få igång bostadsbyggandet. Bostäder som Malmös unga befolkning som inte är så väletablerad på arbetsmarknaden har råd att efterfråga. Klassisk storstadsproblematik, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.
I översiktsplanen, som ännu inte är beslutad, framgår det att staden ska förtätas innanför Yttre Ringvägen i stället för att byggas ut. Moderaterna är inte eniga i den strategin. De pekar på bristen på marknära familjebostäder. Stefan Lindhe nämner fler områden i utkanten av Malmö där Moderaterna föreslår nya villaområden för att behålla fler skattebetalare i kommunen.
– En undersökning som Malmö stad gjort visar att tre av fyra familjer som lämnar staden säger att de gärna bott kvar om man hittat efterfrågat boende. Jag tror ofta att det är marknära boende som man saknar, säger han.

Social investering och skola
Skolan är ett av de stora valämnena på nationellt plan. Malmös lokalpolitik är inte ett undantag. Det har genomförts en omfattande omorganisation av skolförvaltningen och Katrin Stjernfeldt Jammeh tycker att utvecklingen i Malmö går åt rätt håll.
– Tittar vi i Sverige har skolresultaten sjunkit de senaste åren, men i Malmö går vi mot rikstrenden. Vi har förbättrat oss i olika rankningar, när vi tittar på meritvärde och annat., säger hon.
I skolfrågan är Moderaterna långt ifrån eniga med Socialdemokraterna.
– Vi måste satsa på lärarna. Om inte lärarna ska fixa skolan och förskolan, vem ska då göra det, frågar Stefan Lindhe, som vill satsa på en högre lön och mer fortbildning för lärarna.
Runt 25 procent av Malmös elever i nian lämnar skolan utan behörighet att gå vidare till gymnasieskolan. Skillnaden mellan olika skolor och stadsdelar är stor. Och det är inte de enda skillnaderna på Malmös stadsdelar. Förra året avslutade Malmökommissionen två års arbete med att hitta lösningar på den sociala ojämlikheten i staden. Det var ett arbete som Katrin Stjernfeldt var mycket involverad i och där hennes företrädare Ilmar Reepalus fokus var den fysiska utvecklingen lyfter hon den sociala utvecklingen fram.
– När jag träffar våra förvaltningschefer idag så pratar alla på ett sätt om hur vi samarbetar som jag inte hörde för två år sedan. Det är en process som Malmökommissionen har varit med att utveckla. Man vill att Malmö ska vara lika framgångsrik på den sociala sidan som på den ekologiska och ekonomiska sidan, säger hon.  

Stefan Lindhe anser att Malmökommissionens arbete var för fokuserat på bidrag. Han menar att det ska riktas mer fokus på arbetsmarknaden och på att få fler skattebetalare. Den genomsnittliga skattekraften har minskat sedan 70-talet hävder han. Nya skattebetalare ska attraheras, färre ska flytta från staden och fler ska i jobb.
– För att jobben ska ge effekt i Malmö måste man se till så att bostäderna finns här, att det finns ett spännande kulturliv och rekreationsmöjligheter. Och så måste invånarna ha förtroende för förskola och skola samt en trygg uppväxtmiljö. Det är A och O för att en ny arbetsplats också ska ge effekt i kassan här, fastslår Stefan Lindhe.

Valkoalitioner
Moderaterna går till val med de övriga allianspartier, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet. De två förstnämnda är i dag inte representerade i kommunfullmäktige och det är knappast troligt att de kommer in efter valet. Enligt de nationella opinionsmätningarna ligger de två partier nära spärrgränsen.
– Vi går till val som allians för Malmö tillsammans med Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centern. Även om KD och Centern är utanför kommunfullmäktige så har vi ett bra samarbete med dem. De här fyra partierna går gemensamt till val för att bilda ett alliansstyrt Malmö, säger Stefan Lindhe.
Men han är samtidigt öppen för samarbete med andra partier efter valet. I Malmö har det varit en tradition med blocköverskridande samarbete om de stora strategiska beslut, men Stefan Lindhe anser att det har blivit svårare under den senaste mandatperioden.
– I till exempel Tekniska nämnden har det varit en tradition att M och S har kommit överens. Det har varit en förändring i denna mandatperiod som innebär att man blivit mer fokuserad på samarbetspartierna. I stadsbyggnadsnämnden har vi också haft tillväxtalliansen som står för tillväxt och utveckling, men där känner jag att Socialdemokraterna har gått kraftigt åt vänster, säger Stefan Lindhe.
Socialdemokraterna delar makten med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men de har däremot inte ett gemensamt valmanifest.
– Vi går till val på vår egen politik. Miljöpartiet på sin och Vänsterpartiet på sin. Men vi planerar för att gemensamt bygga upp Malmö och har en samsyn kring Malmökommissionens frågor och inriktningen att jobba med sociala investeringar och att demokratisera beslutsprocesser, berättar Katrin Stjernfeldt Jammeh.
Ingen av partierna kan tänka sig att samarbete med Sverigedemokraterna som ser ut att gå framåt. Enligt senaste nationella opinionsmätning från TNS Sifo fick partiet 8,3 procent mot 5,7 procent i valet 2010. Den gången fick Sverigedemokraterna 7,8 procent av Malmöväljarnas röster till riksdagsvalet medan 10,4 procent röstade på de lokala Sverigedemokrater. Partiet har alltså mer stöd i Malmös lokalpolitik än på den nationella nivån.  (News Øresund – Thea Wiborg)

FAKTA MALMÖ
Invånare:  312.994
Förvärvsfrekvens: 63 procent
Andel med eftergymnasial utbildning: 44 procent
Andel som avslutar sin gymnasieutbildning: 66 procent
Andel hushåll med låg inkomst: 27 procent
Källa: SCB och Malmö stads välfärdsredovisning 2013. Folkmängd per 31 december 2013. Övriga siffror 2012.

FAKTA: Opinionsmätning
Socialdemokraterna: 32,1 (30,7)
Vänsterpartiet: 8,4 (5,6)
Miljöpartiet: 10,6 (7,3)
Moderaterna: 24,5 (30,1)
Centerpartiet: 3,8 (6,6)
Folkpartiet: 6,7 (7,1)
Kristdemokraterna: 3,6 (5,6)
Sverigedemokraterna: 8,3 (5,7)
Övriga: 2,2 (1,4)

Källa: TNS Sifo opinionsmätning april 2014. Siffror i parentes anger röstpandel i i riksdagsvalet 2010)

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

Aktuella nyheter

Arbetsmarknad24 september, 2021

Mentala gränshinder i Tornedalen undersökt i ny rapport

Vid ett event i Torneå på fredagen lanserade interreg-projektet Arbeta tillsammans, Nordkalottrådet och Nordkalottens gränstjänst en rapport om hur mentala...

Turism/kultur24 september, 2021

Ny nordisk tankesmedja för konst och kultur

A/nordi/c heter den nya nordiska kultur-tankesmedjan som lanserades under torsdagen. Syftet med den nya organisatonen är att synliggöra konstens värde...

Politik24 september, 2021

Spetskandidaten till överborgmästarposten i Köpenhamn vill ha en klimatbudget för kommunen

Sophie Hæstorp Andersen, Socialdemokratiets spetskandidat till överborgmästarposten i Köpenhamn vid kommunalvalet den 16 november, har presenterat en klimatplan för den...

Näringsliv23 september, 2021

De skånska småföretagens investeringsvilja ökar efter pandemin

Fler än hälften av de skånska småföretag som skjutit upp investeringar under coronapandemin har nu planer på att genomföra dem....

Fastighet23 september, 2021

Rekordlåga försäljningstider på danska bostadsmarknaden under corona

I genomsnitt tog det 70 dagar att sälja en lägenhet i Danmark under årets andra kvartal. Det visar siffror fån...

Infrastruktur23 september, 2021

Skånetrafiken och DSB planerar för tiominuterstrafik över Öresundsbron i december – men genomförandet är beroende av danskt gränskontrollsbeslut

Som en följd av coronapandemin och de danska gränskontrollerna vid tågstationen på Köpenhamns flygplats i Kastrup gör Öresundstågen ett längre...

Intervjuer22 september, 2021

En svensk med mission att höja statusen på dansk danskonst

Med sig från Sverige har Danjel Andersson en helt annan syn på dansen än han upplever i Danmark. Som konstnärlig...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.